Archiv autora: Václav Obadálek

Stanovy

Stanovy

občanského sdružení

„Scénologická společnost, o. s.“

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení zní:  Scénologická společnost, o. s. (dále jen „sdružení“).
 2. Sídlo sdružení: V Zahrádkách 2854/9, 13000 Praha 3, Žižkov.
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky; celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Charakter sdružení: občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují příznivci a podporovatelé scénologie, tj. vědeckého přístupu k fenoménům specifického (uměleckého) i nespecifického scénování a sebescénování. To znamená, že se v něm sdružují umělci, vědečtí a pedagogičtí pracovníci i studenti, kteří vnímají a reflektují současnou dobu a společnost při jejich zásadním ovlivnění moderními médii jako dobu a společnost, jejichž umělecké i neumělecké projevy není možné zkoumat a hodnotit mimo ten aspekt a rovinu, díky kterým je lze nazvat dobou a společností všeobecné scénovanosti. Sdružení pečuje o veřejné šíření výstupů z  příslušného výzkumu v podobě odborných studií, publikací, přednáškové činnosti, seminářů, sympozií a dalších aktivit tak, aby přispívaly k rozvoji a zvyšování informovanosti v této oblasti a v důsledku toho i ke zvyšování celkové kulturní úrovně občanské společnosti.

čl. II

Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

 1. a)     rozvíjet a podporovat vědeckovýzkumnou činnost a poskytovat vzdělání v oblasti scénologie, to jest při zkoumání specifických a nespecifických scénických projevů života v občanské společnosti, což je hlavním posláním sdružení;
 2. b)     přispívat svou výzkumnou činností k novým poznatkům v oblasti scénického umění;
 3. c)     usilovat o soustavné propojování oblasti praktické tvorby (specifických i nespecifických scénických projevů) s její odbornou – teoretickou – reflexí;
 4. d)     rozšiřovat informovanost o scénologických přístupech k umění;
 5. e)     vytvářet prostředí pro nové přístupy v oboru scénických umění a scénických projevů vůbec;
 6. f)       zprostředkovávat a podporovat výměny informací a vzdělávání z oboru scénologie na mezinárodní úrovni.
 7. g)     udržovat umělecké, vědeckovýzkumné, kulturní a obecně společenské hodnoty ve zkoumané oblasti a zvyšovat informovanost a péči o tyto hodnoty.

čl. III

Formy činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
 2. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je obecně prospěšná činnost v oblasti vědeckovýzkumného zkoumání uměleckého, kulturního i obecně společenského prostředí, v oboru scénologie, zejména:
 3. a)     praktická činnost členů ve spolupráci s uměleckými, vědeckými a kulturními institucemi;
 4. b)     odborná konzultační činnost a školení v oblasti scénického umění;
 5. c)     veřejné šíření výstupů z této činnosti: publikační a vydavatelská činnost;
 6. d)     pořádání vědeckých seminářů, konferencí a dílen z oblasti scénických umění a příbuzných oborů;
 7. e)     vytváření veřejně přístupné databáze literatury a pramenů z oboru scénologie;
 8. f)       získávání, soustřeďování, poskytování a zprostředkovávání mezinárodní výměny informací z oboru scénologie;
 9. g)     projektová činnost, poskytování poradenství.
 10. Další formy a konkretizace činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV

Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let.
 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas všech členů výboru.
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Členství zaniká:
 5. a)     doručením písemného oznámení výboru členem sdružení o vystoupení ze sdružení;
 6. b)     rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
 7. c)     nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
 8. d)     úmrtím člena sdružení, zánikem sdružení.
 9. Člen má právo:
 10. a)     účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 11. b)     účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
 12. c)     předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
 13. d)     podílet se na stanovování cílů a forem sdružení;
 14. Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení a svou činností naplňovat cíle sdružení.

čl.V

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

členská schůze;

výbor a předseda sdružení;

revizor sdružení.

čl. VI

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za 5 dnů, náhradní členskou schůzi. Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
 3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení, také požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze:
 5. a)     schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
 6. b)     volí výbor sdružení a revizora;
 7. c)     schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
 8. d)     přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
 9. e)     určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
 10. f)       stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.

čl. VII

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Výbor sdružení je pětičlenný, jeho funkční období jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
 3. a)     na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
 4. b)     připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a návrh cílů další činnosti.
 5. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.

čl. VIII

Revizor sdružení

Revizor sdružení:

 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkční období jsou dva roky.
 2. Připravuje revizní zprávu a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX

Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou využívány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činnosti podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X

Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

Zpráva o činnosti Scénologické společnosti, o. s., v roce 2012

Zpráva o činnosti Scénologické společnosti, o. s., v roce 2012

V roce 2012 se konaly tři členské schůze a jedno setkání členů sdružení s autory a redakcí časopisu Disk a edice Disk.

Na výroční členské schůzi 16. dubna 2012 byly předneseny a schváleny všechny zprávy a dokumenty, předepsané Stanovami:

• Zpráva o činnosti Scénologické společnosti v roce 2011, předložená výborem Scénologické společnosti,

• Zpráva o hospodaření Scénologické společnosti v roce 2011, předložená výborem Scénologické společnosti,

• Zpráva revizora sdružení za rok 2011, předložená revizorem doc. Markétou Kočvarovou-Schartovou.

Dále bylo schváleno přijetí nově přihlášených členů Scénologické společnosti (seznam přijatých uveden v zápise z 9., výroční schůze, seznam dalších navrhovaných členů v zápise ze schůze 22. 10. 2012) a proběhla diskuse o plánu činnosti na rok 2012.

Na výroční schůzi také proběhla volba výboru a revizora sdružení na další funkční období. Kandidaturu přijali dosavadní členové výboru i revizorka. Výbor navrhl rozšíření počtu členů a navrhl kandidaturu prof. A. Pražáka, z pléna vzešel návrh na kandidaturu Mgr. P. Honsové. Vzhledem k vyššímu počtu navržených kandidátů, než určují Stanovy o. s., proběhlo hlasování o změně Stanov, která by zvýšila počet členů výboru na 7 osob. Návrh byl přijat a v následném hlasování byl zvolen výbor sdružení ve složení Jaroslav Vostrý (předseda), Július Gajdoš, Albert Pražák, Radovan Lipus, Zuzana Sílová, Pavel Bár, Petra Honsová, revizorkou sdružení byla zvolena Markéta Kočvarová-Schartová.

Na dalších členských schůzích Scénologické společnosti mohli členové Scénologické společnosti mimo jiné vyslechnout tyto přednášky a příspěvky:

Na únorové schůzi představila Kateřina Miholová s dalšími výsledky pokračujícího projektu interaktivních rekonstrukcí inscenací, na kterých spolupracuje s pracovníky divadelního oddělení NM, i s procesem vzniku nových DVD-ROM, jejich obsahem a strukturou. V případě vydání terezínské Hry lidové na CD-ROM seznámila i s připravovanou výstavou pro Parlament ČR a Evropský parlament.

Členové sdružení byli na schůzích průběžně seznamováni s publikační činností Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU a s dalšími aktivitami jednotlivých členů sdružení. Představeny byly kromě vyšlých čísel časopisu Disk také právě vydané či připravované publikace velké a malé řady edice Disk.

Na červnovém setkání členů Scénologické společnosti s autory a redaktory časopisu Disk a stejnojmenné edice seznámil předseda redakční rady přítomné s úmyslem ukončit vydávání časopisu a věnovat se nadále knižní edici Disk, v jejímž rámci by místo časopisu zaujaly kolektivní monografie. Kolem návrhu, vycházejícího z dosavadních zkušeností, vznikla široká diskuse. Jedenáct let vydávání čtvrtletníku věnovaného scéničnosti a scénování, zkoumaným z nejrůznějších aspektů, umožnilo sdružit řadu pedagogů a teoretiků i praktiků z nejrůznějších oborů vztahujících se k této problematice, a zapojit do spolupráce i nastupující generaci, neboť po dobu vydávání časopisu se ze studentů stali profesionálové… Perspektiva pokračující spolupráce na kolektivních monografiích byla diskutujícími přijata s porozuměním a nadějí na úspěšné pokračování ediční a publikační činnosti.

V souvislosti s připravovanou monografií Scénování v době všeobecné scénovanosti přednesl její autor Jaroslav Vostrý na říjnové členské schůzi příspěvek „Dnešní Václavské náměstí a Karlův most jako scénologický námět“.

Ostatní aktivity:

Na pozvání PhDr. Hanuše Jordana se členové Scénologické společnosti zúčastnili v červnu 2012 zájezdu na nové expozice a časové výstavy divadelního odd. NM pořádané v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích.

V červenci 2012 navštívili členové Scénologické společnosti na pozvání ředitele Jihočeského divadla Jiřího Šestáka otáčivé hlediště v Českém Krumlově, kde zhlédli úspěšnou inscenaci Davida Radoka Jak se vám líbí.

V září 2012 zorganizoval člen sdružení Milan Šotek, dramaturg olomoucké činohry, především pro pedagogy a doktorandy oboru scénologie, ale i další studenty DAMU i středních a vysokých škol v Olomouci, přehlídku některých inscenací činohry Moravského divadla, na jejichž koncepci a realizaci se jako dramaturg významně podílel.

V listopadu 2012 se členové Scénologické společnosti podíleli na programu sympozia O slávě herecké, pořádaného divadelním oddělením Městské knihovny ve spolupráci s Ústavem dramatické a scénické tvorby DAMU. Rozšířené příspěvky doplněné o další studie a materiály se staly základem pro monografii O slávě a bídě herectví, jejíž vydání je plánováno pro nejbližší dobu.

V souvislosti s připravovanou knihou Jiřího Šestáka Divadlo – kultura – podmínky (Osobní zkušenost), která vyšla na konci roku 2012, byla plánována diskuse na téma Může být regionální divadlo kulturním centrem? Vzhledem k opožděnému termínu vydání knihy proběhlo setkání nad novou publikací až na počátku roku 2013: členové Scénologické společnosti se zúčastnili představení knihy v Senátu ČR.

V navrženém plánu činnosti na rok 2012 preferovaná přednášková činnost se tedy realizovala spíše nesystematicky a při různých příležitostech, ale zato tak, že mohla být adresována i širší veřejnosti a jejích výsledků bude možné využít i v edici Disk.

Pokud jde o další činnost Scénologické společnosti, navrhuje výbor pokračovat v této přednáškové činnosti s jejím příležitostným zaměřením na širší veřejnost. V tomto smyslu by se mělo využít i dalšího sympozia pořádaného společně s Městskou knihovnou, které by se mělo uskutečnit opět na podzim. Tentokrát by se mělo věnovat Městských divadlům pražským zejména s ohledem na podobu, jakou jim dal Ota Ornest, a na ty tendence, které i v minulém režimu rozvíjely model měšťanského divadla a které v polistopadovém období prošly zásadní proměnou. Zpravidelnit by se opět mělo konání členských schůzí, na kterých by mělo zaujmout pevnější místo vzájemné informování o současném scénickém dění a podmínkách jeho rozvíjení v Česku ve srovnání s kulturním vývojem v jeho nejbližším okolí. Myšleno je samozřejmě i podávání informací o vlastní činnosti členek a členů Scénologické společnosti, kteří mají na probíhajícím scénickém dění a při utváření jeho předpokladů také svůj podíl.

K 19. 6. 2013 má Scénologická společnost, o. s., 61 členů.

Zprávu předkládá výbor Scénologické společnosti 19. 6. 2013.

Jaroslav Vostrý, předseda

Albert Pražák

Július Gajdoš

Pavel Bár

Petra Honsová

Radovan Lipus

Zuzana Sílová

Zpráva o činnosti Scénologické společnosti, o. s. za rok 2011

Zpráva o činnosti Scénologické společnosti, o. s. za rok 2011
Dne 21. března 2011 se uskutečnila pátá, výroční členská schůze Scénologické společnosti, na které byly předneseny a schváleny všechny zprávy a dokumenty, předepsané Stanovami:
• Zpráva o činnosti Scénologické společnosti v roce 2010, předložená výborem Scénologické společnosti,
• Zpráva o hospodaření Scénologické společnosti v roce 2010, předložená výborem Scénologické společnosti,
• Zpráva revizora sdružení za rok 2010, předložená revizorem doc. Markétou Kočvarovou-Schartovou.
Dále bylo schváleno přijetí nově přihlášených členů Scénologické společnosti (seznam přijatých uveden v zápise z 5. schůze) a proběhla diskuse o plánu činnosti na rok 2011.
Celkem se v roce 2011 uskutečnily tři členské schůze.
Na těchto schůzích mohli členové Scénologické společnosti mimo jiné vyslechnout přednášky a příspěvky:
• prof. Jaroslava Vostrého „Ze současné politické scénologie“, s následnou rozsáhlou diskusí (J. Valenta, J. Hyvnar, Z. Švarcová, L. Smoček, T. Čuříková ad.).
• Mgr. Denisy Vostré o konceptu kotodama, s následnou diskusí na toto téma (prof. Zdenka Švarcová).
• Prof. Júlia Gajdoše o dřevěných kostelících na východním Slovensku „Scény v krajině“, s následnou diskusí na toto téma (Radovan Lipus a jeho zkušenosti z práce na cyklu Šumné stopy o podílu významných českých architektů na vytváření městské scenerie v Japonsku a v zemích bývalé Jugoslávie).
Členové Scénologické společnosti byli na schůzích dále informováni o:
• aktuálních výstavách v Evropě (Vídeň, Berlín ad.) prof. Vostrým,
• projektu interaktivních rekonstrukcí inscenací (Zmoudření Dona Quijota a Julius Caesar) Kateřinou Miholovou,
• aktuálních možnostech badatelské činnosti v Divadelním oddělení Národního muzea a jeho výstavách PhDr. Hanušem Jordanem.
Na každé členské schůzi představil prof. Vostrý či doc. Sílová nové publikace z velké i malé řady edice Disk (Česká divadelní tradice – mýtus, nebo živá skutečnost?, Virtuosové, Scénologie (každodenního) chování, Divadlo a iluze, Image and Narrative) a jednotlivá čísla časopisu Disk 35, 36, 37 a 38, která vyšla v roce 2011. Členové sdružení obdrželi výtisky časopisu zdarma.
Na konci března odeslal předseda sdružení, prof. Vostrý jménem Scénologické společnosti dopis kolegům z Tokijské univerzity a z tokijského Divadelního muzea Cubouči Šójóa, vyjadřující naši podporu po tragické přírodní katastrofě a jejích následcích.
Členové Scénologické společnosti se dále podíleli na přípravě konference k nedožitým 90. narozeninám režiséra Otomara Krejči, pořádané 21. listopadu 2011 Městskou knihovnou v Praze. Příspěvky z konference byly publikovány v časopise Disk 39 – březen 2012. U příležitosti Krejčova výročí vyšla také kniha Divadlo jsou herci, editovaná Karlem Krausem a Helenou Glancovou.
Z navrženého plánu činnosti na rok 2011 se nerealizovalo pouze sympozium na téma „fenomén národního a měšťanského divadla“, původně zamýšleného souběžně s vydáním knihy Jana Císaře Česká divadelní tradicemýtus, nebo živá skutečnost?.
V roce 2011 se k jednání také scházel výbor Scénologické společnosti. Jeho členové prodiskutovali a připravili materiály, nezbytné pro chod sdružení (výroční schůze, hospodaření, atd.) a podrobně se zabývali též činností sdružení v průběhu roku 2011.
Ke dni 31. 12. 2011 měla Scénologická společnost, o. s., 52 členů.
Zprávu předkládá výbor Scénologické společnosti ke dni 16. 4. 2012.
Jaroslav Vostrý, předseda
Július Gajdoš
Radovan Lipus
Zuzana Sílová
Pavel Bár

Výroční zpráva o činnosti ScenS za rok 2010

Zpráva o činnosti Scénologické společnosti, o. s.

za rok 2010

 

 

Po přípravné schůzi v prosinci 2009 se dne 15. března 2010 uskutečnila první, zahajovací členská schůze Scénologické společnosti, na níž přítomní zakládající členové schválili znění Stanov. Následně provedli všechny akty, předepsané Stanovami:

 • zvolen výbor sdružení ve složení: Jaroslav Vostrý, Július Gajdoš, Radovan Lipus, Zuzana Sílová, Pavel Bár
 • zvolen revizor sdružení: Markéta Schartová-Kočvarová.
 • stanovena výše členských příspěvků na 300 Kč, pro studenty včetně doktorandů na 150 Kč ročně.

 

Dne 14. června 2010 proběhla druhá členská schůze, na které přítomní schválili logo Scénologické společnosti. Na této a dalších členských schůzích (20. září a 13. prosince) měli členové Scénologické společnosti mimo jiné příležitost:

 • vyslechnout dvě přednášky Radovana Lipuse „Šumné stopy“ o projektech českých architektů na Balkáně a v Japonsku.
 • seznámit se s novými publikacemi z velké i malé řady edice Disk (Umělecký management v podnikatelském stylu, Hlas a pohyb, Mezi) a novými čísly časopisu DISK 32, 33 a 34.
 • seznámit se s novými publikacemi nakladatelství KANT, o kterých informoval Karel Kerlický (Česká fotografie 20. století, Příběhy slavných italských vil, Ostrava, Okamžiky rozhodnutí ad.)
 • získat informace o výstavách v Evropě (Drážďany, Berlín, Vídeň, Paříž ad.)
 • poblahopřát člence Scénologické společnosti prof. Zdence Švarcové k udělení vysokého japonského státního vyznamenání „Řádu vycházejícího slunce se zlatými paprsky“.

 

Členové Scénologické společnosti také v rámci svého členství obdrželi nová čísla časopisu Disk. Před koncem roku pak nakladatel Karel Kerlický nabídl členům 30% slevu na publikace jeho nakladatelství.

 

Celkem se v roce 2010 uskutečnily čtyři členské schůze v pravidelných intervalech.

 

V roce 2010 se uskutečnila také schůze výboru Scénologické společnosti. Na prvním zasedání zvolili členové výboru předsedu sdružení, kterým se stal prof. Jaroslav Vostrý. Dále členové výboru diskutovali nezbytné věci pro chod sdružení (web, hospodaření, akce, atd.).

 

Ke dni 31. 12. 2010 měla Scénologická společnost, o. s., 47 členů.

 

V Praze 20. 3. 2010

Jaroslav Vostrý v. r., předseda sdružení,

Július Gajdoš, Zuzana Sílová, Pavel Bár, Radovan Lipus v. r.

členové výboru sdružení

 

Zpráva o hospodaření Scénologické společnosti, o. s. za minulé období (2010)

 

Příjmy:

V roce 2010 byly vybrány členské příspěvky v celkové výši 10 850,- Kč. Žádné jiné příjmy Scénologická společnost, o. s. neměla, příjmy o. s. tedy činily za rok 2010 10850,- Kč.

Výdaje:

Za zřízení webových stránek Scénologické společnosti a provozování webhostingu scenologie.cz v roce 2010 nebylo placeno z peněz Scénologické společnosti, poplatky zaplatili zakládající členové Radovan Lipus a Zuzana Sílová. Za kancelářské potřeby a webhosting scenologie.cz pro následující období (březen 2011 – březen 2012) bylo vydáno celkem 2076,- Kč.

Zůstatek:

K 21. 3. 2011 je v pokladně Scénologické společnosti, o. s. 8774, – Kč.

Doklady o zaplacení – viz přílohy.

Jaroslav Vostrý v. r., předseda sdružení,

Július Gajdoš, Zuzana Sílová, Pavel Bár, Radovan Lipus v. r.,

členové výboru sdružení

Revizní zpráva za uplynulé období (2010)

Kontrola činnosti sdružení:

Na základě předložené zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření konstatuji, že činnost sdružení probíhala v souladu se Stanovami sdružení a konkrétní program byl naplněn. Při finanční revizi byly zkontrolovány platební doklady a ověřeno, že v pokladně sdružení k 21. 3. 2011 zbývá 8774 Kč.

 

V Praze 21. března 2011

Markéta Kočvarová v.r.,

revizorka sdružení Scénologické společnosti, o. s.