Zpráva o činnosti Scénologické společnosti, o. s. za rok 2011

Zpráva o činnosti Scénologické společnosti, o. s. za rok 2011
Dne 21. března 2011 se uskutečnila pátá, výroční členská schůze Scénologické společnosti, na které byly předneseny a schváleny všechny zprávy a dokumenty, předepsané Stanovami:
• Zpráva o činnosti Scénologické společnosti v roce 2010, předložená výborem Scénologické společnosti,
• Zpráva o hospodaření Scénologické společnosti v roce 2010, předložená výborem Scénologické společnosti,
• Zpráva revizora sdružení za rok 2010, předložená revizorem doc. Markétou Kočvarovou-Schartovou.
Dále bylo schváleno přijetí nově přihlášených členů Scénologické společnosti (seznam přijatých uveden v zápise z 5. schůze) a proběhla diskuse o plánu činnosti na rok 2011.
Celkem se v roce 2011 uskutečnily tři členské schůze.
Na těchto schůzích mohli členové Scénologické společnosti mimo jiné vyslechnout přednášky a příspěvky:
• prof. Jaroslava Vostrého „Ze současné politické scénologie“, s následnou rozsáhlou diskusí (J. Valenta, J. Hyvnar, Z. Švarcová, L. Smoček, T. Čuříková ad.).
• Mgr. Denisy Vostré o konceptu kotodama, s následnou diskusí na toto téma (prof. Zdenka Švarcová).
• Prof. Júlia Gajdoše o dřevěných kostelících na východním Slovensku „Scény v krajině“, s následnou diskusí na toto téma (Radovan Lipus a jeho zkušenosti z práce na cyklu Šumné stopy o podílu významných českých architektů na vytváření městské scenerie v Japonsku a v zemích bývalé Jugoslávie).
Členové Scénologické společnosti byli na schůzích dále informováni o:
• aktuálních výstavách v Evropě (Vídeň, Berlín ad.) prof. Vostrým,
• projektu interaktivních rekonstrukcí inscenací (Zmoudření Dona Quijota a Julius Caesar) Kateřinou Miholovou,
• aktuálních možnostech badatelské činnosti v Divadelním oddělení Národního muzea a jeho výstavách PhDr. Hanušem Jordanem.
Na každé členské schůzi představil prof. Vostrý či doc. Sílová nové publikace z velké i malé řady edice Disk (Česká divadelní tradice – mýtus, nebo živá skutečnost?, Virtuosové, Scénologie (každodenního) chování, Divadlo a iluze, Image and Narrative) a jednotlivá čísla časopisu Disk 35, 36, 37 a 38, která vyšla v roce 2011. Členové sdružení obdrželi výtisky časopisu zdarma.
Na konci března odeslal předseda sdružení, prof. Vostrý jménem Scénologické společnosti dopis kolegům z Tokijské univerzity a z tokijského Divadelního muzea Cubouči Šójóa, vyjadřující naši podporu po tragické přírodní katastrofě a jejích následcích.
Členové Scénologické společnosti se dále podíleli na přípravě konference k nedožitým 90. narozeninám režiséra Otomara Krejči, pořádané 21. listopadu 2011 Městskou knihovnou v Praze. Příspěvky z konference byly publikovány v časopise Disk 39 – březen 2012. U příležitosti Krejčova výročí vyšla také kniha Divadlo jsou herci, editovaná Karlem Krausem a Helenou Glancovou.
Z navrženého plánu činnosti na rok 2011 se nerealizovalo pouze sympozium na téma „fenomén národního a měšťanského divadla“, původně zamýšleného souběžně s vydáním knihy Jana Císaře Česká divadelní tradicemýtus, nebo živá skutečnost?.
V roce 2011 se k jednání také scházel výbor Scénologické společnosti. Jeho členové prodiskutovali a připravili materiály, nezbytné pro chod sdružení (výroční schůze, hospodaření, atd.) a podrobně se zabývali též činností sdružení v průběhu roku 2011.
Ke dni 31. 12. 2011 měla Scénologická společnost, o. s., 52 členů.
Zprávu předkládá výbor Scénologické společnosti ke dni 16. 4. 2012.
Jaroslav Vostrý, předseda
Július Gajdoš
Radovan Lipus
Zuzana Sílová
Pavel Bár