Zpráva o činnosti Scénologické společnosti, o. s., v roce 2012

Zpráva o činnosti Scénologické společnosti, o. s., v roce 2012

V roce 2012 se konaly tři členské schůze a jedno setkání členů sdružení s autory a redakcí časopisu Disk a edice Disk.

Na výroční členské schůzi 16. dubna 2012 byly předneseny a schváleny všechny zprávy a dokumenty, předepsané Stanovami:

• Zpráva o činnosti Scénologické společnosti v roce 2011, předložená výborem Scénologické společnosti,

• Zpráva o hospodaření Scénologické společnosti v roce 2011, předložená výborem Scénologické společnosti,

• Zpráva revizora sdružení za rok 2011, předložená revizorem doc. Markétou Kočvarovou-Schartovou.

Dále bylo schváleno přijetí nově přihlášených členů Scénologické společnosti (seznam přijatých uveden v zápise z 9., výroční schůze, seznam dalších navrhovaných členů v zápise ze schůze 22. 10. 2012) a proběhla diskuse o plánu činnosti na rok 2012.

Na výroční schůzi také proběhla volba výboru a revizora sdružení na další funkční období. Kandidaturu přijali dosavadní členové výboru i revizorka. Výbor navrhl rozšíření počtu členů a navrhl kandidaturu prof. A. Pražáka, z pléna vzešel návrh na kandidaturu Mgr. P. Honsové. Vzhledem k vyššímu počtu navržených kandidátů, než určují Stanovy o. s., proběhlo hlasování o změně Stanov, která by zvýšila počet členů výboru na 7 osob. Návrh byl přijat a v následném hlasování byl zvolen výbor sdružení ve složení Jaroslav Vostrý (předseda), Július Gajdoš, Albert Pražák, Radovan Lipus, Zuzana Sílová, Pavel Bár, Petra Honsová, revizorkou sdružení byla zvolena Markéta Kočvarová-Schartová.

Na dalších členských schůzích Scénologické společnosti mohli členové Scénologické společnosti mimo jiné vyslechnout tyto přednášky a příspěvky:

Na únorové schůzi představila Kateřina Miholová s dalšími výsledky pokračujícího projektu interaktivních rekonstrukcí inscenací, na kterých spolupracuje s pracovníky divadelního oddělení NM, i s procesem vzniku nových DVD-ROM, jejich obsahem a strukturou. V případě vydání terezínské Hry lidové na CD-ROM seznámila i s připravovanou výstavou pro Parlament ČR a Evropský parlament.

Členové sdružení byli na schůzích průběžně seznamováni s publikační činností Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU a s dalšími aktivitami jednotlivých členů sdružení. Představeny byly kromě vyšlých čísel časopisu Disk také právě vydané či připravované publikace velké a malé řady edice Disk.

Na červnovém setkání členů Scénologické společnosti s autory a redaktory časopisu Disk a stejnojmenné edice seznámil předseda redakční rady přítomné s úmyslem ukončit vydávání časopisu a věnovat se nadále knižní edici Disk, v jejímž rámci by místo časopisu zaujaly kolektivní monografie. Kolem návrhu, vycházejícího z dosavadních zkušeností, vznikla široká diskuse. Jedenáct let vydávání čtvrtletníku věnovaného scéničnosti a scénování, zkoumaným z nejrůznějších aspektů, umožnilo sdružit řadu pedagogů a teoretiků i praktiků z nejrůznějších oborů vztahujících se k této problematice, a zapojit do spolupráce i nastupující generaci, neboť po dobu vydávání časopisu se ze studentů stali profesionálové… Perspektiva pokračující spolupráce na kolektivních monografiích byla diskutujícími přijata s porozuměním a nadějí na úspěšné pokračování ediční a publikační činnosti.

V souvislosti s připravovanou monografií Scénování v době všeobecné scénovanosti přednesl její autor Jaroslav Vostrý na říjnové členské schůzi příspěvek „Dnešní Václavské náměstí a Karlův most jako scénologický námět“.

Ostatní aktivity:

Na pozvání PhDr. Hanuše Jordana se členové Scénologické společnosti zúčastnili v červnu 2012 zájezdu na nové expozice a časové výstavy divadelního odd. NM pořádané v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích.

V červenci 2012 navštívili členové Scénologické společnosti na pozvání ředitele Jihočeského divadla Jiřího Šestáka otáčivé hlediště v Českém Krumlově, kde zhlédli úspěšnou inscenaci Davida Radoka Jak se vám líbí.

V září 2012 zorganizoval člen sdružení Milan Šotek, dramaturg olomoucké činohry, především pro pedagogy a doktorandy oboru scénologie, ale i další studenty DAMU i středních a vysokých škol v Olomouci, přehlídku některých inscenací činohry Moravského divadla, na jejichž koncepci a realizaci se jako dramaturg významně podílel.

V listopadu 2012 se členové Scénologické společnosti podíleli na programu sympozia O slávě herecké, pořádaného divadelním oddělením Městské knihovny ve spolupráci s Ústavem dramatické a scénické tvorby DAMU. Rozšířené příspěvky doplněné o další studie a materiály se staly základem pro monografii O slávě a bídě herectví, jejíž vydání je plánováno pro nejbližší dobu.

V souvislosti s připravovanou knihou Jiřího Šestáka Divadlo – kultura – podmínky (Osobní zkušenost), která vyšla na konci roku 2012, byla plánována diskuse na téma Může být regionální divadlo kulturním centrem? Vzhledem k opožděnému termínu vydání knihy proběhlo setkání nad novou publikací až na počátku roku 2013: členové Scénologické společnosti se zúčastnili představení knihy v Senátu ČR.

V navrženém plánu činnosti na rok 2012 preferovaná přednášková činnost se tedy realizovala spíše nesystematicky a při různých příležitostech, ale zato tak, že mohla být adresována i širší veřejnosti a jejích výsledků bude možné využít i v edici Disk.

Pokud jde o další činnost Scénologické společnosti, navrhuje výbor pokračovat v této přednáškové činnosti s jejím příležitostným zaměřením na širší veřejnost. V tomto smyslu by se mělo využít i dalšího sympozia pořádaného společně s Městskou knihovnou, které by se mělo uskutečnit opět na podzim. Tentokrát by se mělo věnovat Městských divadlům pražským zejména s ohledem na podobu, jakou jim dal Ota Ornest, a na ty tendence, které i v minulém režimu rozvíjely model měšťanského divadla a které v polistopadovém období prošly zásadní proměnou. Zpravidelnit by se opět mělo konání členských schůzí, na kterých by mělo zaujmout pevnější místo vzájemné informování o současném scénickém dění a podmínkách jeho rozvíjení v Česku ve srovnání s kulturním vývojem v jeho nejbližším okolí. Myšleno je samozřejmě i podávání informací o vlastní činnosti členek a členů Scénologické společnosti, kteří mají na probíhajícím scénickém dění a při utváření jeho předpokladů také svůj podíl.

K 19. 6. 2013 má Scénologická společnost, o. s., 61 členů.

Zprávu předkládá výbor Scénologické společnosti 19. 6. 2013.

Jaroslav Vostrý, předseda

Albert Pražák

Július Gajdoš

Pavel Bár

Petra Honsová

Radovan Lipus

Zuzana Sílová