Archiv pro rubriku: Aktuality

Nová kniha Pavla Bára

Pavel Bár: Herci a herectví v českém zábavněhudebním divadle

Velká řada edice Disk – svazek 44

Často a s oblibou se říkává, že herectví ‘je jen jedno’. Nevyžadují ale různé divadelní druhy a žánry odlišné přístupy k performanci příběhu, který je základem každého divadelního díla? Jak označit interprety operet a muzikálů – jako herce, zpěváky, hrající zpěváky, zpívající herce nebo zcela jinak? Liší se herectví v operetě a muzikálu? A pokud ano, vyvíjely se tyto odlišnosti v průběhu doby? Ovlivňoval je i celkový kontext kulturně- společenského vývoje českého národa? Odpovědi na tyto a související otázky se snaží nastínit tato kniha, a to jak v úvodním historicko-teoretickém exkurzu operetou i muzikálem, tak v následných případových studiích konkrétních výrazných hereckých osobností českého zábavněhudebního divadla 20. století. Volně tak navazuje na předchozí autorovu publikaci Od operety k muzikálu: Zábavněhudební divadlo v Československu po roce 1945. Největší pozornost je věnována herci, ale i režisérovi a autorovi Oldřichu Novému, který během své dlouhé kariéry spolupracoval takřka se všemi českými zábavněhudebními scénami. Také Nelly Gaierová prošla angažmá v regionálních divadlech v Ostravě a v Plzni, než se ‘zabydlela’ na jevištích pražských scén – v průběhu své umělecké činnosti navíc obstála v různorodých žánrech hudebních divadla od operet, přes muzikály, hudební komedie, Brechtovy a Weillovy singspiely, ale úspěchy slavila také v činohře i před filmovou kamerou. Pozornost je věnována i Karlu Fialovi, Věře Macků, Josefu Kobrovi, Laďce Kozderkové, Evě Veškrnové a dalším protagonistům ansámblů pražského, brněnského, ostravského a plzeňského zábavněhudebního divadla.

„Když jsem vešel na scénu, byl jsem přivítán tak dlouhým potleskem, že jsem tu vstupní začínal dvakrát a zase jsem musel přestat. Když jsem začal konečně potřetí, zjistil jsem, že dojetím vlastně nemohu převzít pořádný tón, že mám vyschlo v krku a že snad i brečím. A tak jsem ta nejtěžší místa odparlandoval – a přece ani tím se nádherný úspěch večera nezmenšil. Bylo to pro mě dokonce velké poučení pro můj další způsob zpěvu.“ (Oldřich Nový)

 „Kdo nemá operetu rád, ať na ni nechodí, a nechá ji těm, kteří ji rádi mají. […] Ale dívat se na operetu se shovívavým úsměvem, to ne, to prosím ne! On totiž kdo v ní chce pracovat, musí umět velmi mnoho. Má-li být opereta vkusná, pak o to víc – je třeba lásky a odpovědnosti a hlavně naprosté hudebnosti. Je nutný smysl pro pohyb, dramatický projev, je třeba umět zpívat i tančit – a to vše je herectví v pravém slova smyslu. […] Operetou dáváme divákům radost, odpočinek, i když samozřejmě je nutné ji vytvářet s naprostou profesionální dokonalostí…“ (Nelly Gaierová)

Připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2020; ISBN 978-80-7437-334-3; objednávky přijímá kant@kant-books.com.

Scénování a umění – právě vyšlo!

Jaroslav Vostrý: Scénování a umění

Velká řada edice Disk – svazek 43

V pozdní modernitě se požadavek tvořivosti a originality, spojené s vytvářením něčeho nového – požadavek vyhrazený do té doby zejména umění – stal čímsi všeobecně vyžadovaným. Aby také ne, vždyť stálý růst produkce nezbytně vyžaduje její permanentní inovaci i estetizaci a součástí trhu se stala také produkce zážitků!

Je jasné, jaké důsledky na proměnu samotného pojmu i podobu umění může mít a má vznik a rozvoj kulturního průmyslu, obstarávajícího tyto komodifikované zážitky v rozsahu od televizní produkce po turismus. To činí problematiku vztahu scénování a umění zvlášť naléhavou.

Tak bylo také důvodem pro napsání knihy Scénování a umění přesvědčení, že je důležité, ba nutné odlišit jistý druh tvorby – druh, pro který snad můžeme vyhradit název i status umění – od všeho ostatního, co se dnes pokládá za kreativní. V té souvislosti odlišuje autor také umělecké scénování od všeobecného scénování, které je pro dnešní svět příznačné.

Najdete v této knize:

Úvod: Divadlo v kapli Cornarů

Prožitek a interpretace. ‘Jak’ a ‘co’. Techne a poiesis. „Moudrost formy“. 

  1. Od malířského obrazu k fotografii: mezi historií a soukromím

Dva portréty. Veřejné a intimní. Obraz a vyobrazení. Obraz a jednání. Umění reprezentativního portrétu. Obraz a výraz. Od Napoleona k Marilyn. Z veřejného prostoru do pokoje a od diváka k voyeurovi? Prostor historie a prostor intimity. Obraz a záznam. Od smyslového zážitku k prožitku smyslu. 

  1. Umění a moderní skutečnost: scéna a inscenace

Od biblických událostí ke každodennímu životu. Od portrétu ke scéně. Předměty a motivy. Námět a téma. Od Schikanedera k Brechtovi? Děj a komentář? Scéna a příběh. Od iluze reality ke skutečnosti uměleckého výtvoru.

  1. Montáž v umění a v reklamě: symbol a emblém

Montáž a moderní myšlení. Coca-Cola a globus. Symboly a symboličnost v umění a v reklamě. Od vyobrazení k výrazu čili expresionismus. Divadlo jako gesamtkunstwerk a jako svébytné umění. Postava a herec. Výjev a pozadí.

  1. Modernizace na postupu: jeviště a literatura

Moderní scénování a divadlo. Avantgarda a populární umění. Drama a zdivadelnění divadla. Divadlo dramatu. Drama a lyrika. Od divadelní vědy k performančním studiím. Performativita, nebo scéničnost? Svatý Artaud.

  1. Obraz, nebo skutečnost? Scénování a performance

Dva obraty. Performance a moderní ikonoklasmus. Autentičnost a readymady Marcela Duchampa. Mezi bezprostředním dojmem a odstupem. Předmět a obraz. Od zobrazování ke scénování předmětů. Dílo a výkon. Od díla k performanci. Performance, nebo scénování? Performanční umění. Performance a obraz.

 

Připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2020; ISBN 978-80-7437-333-6; objednávky přijímá kant@kant-books.com.

České drama a český hrdina je tu!

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová: České drama a český hrdina
Edice Disk Velká řada – svazek 40
Kniha je věnována 100. výročí 28. října 1918

Tyl – Hálek – Adámek – Vrchlický – Jirásek – Mrštíci – Preissová – Hilbert – Kvapil – Dyk – Mahen – Čapek – Medek – Langer – Topol…:
Česká dramatika funguje v předkládané studii nejenom v přísném smyslu jistého uměleckého žánru, ale poukazuje současně k české historii chápané jako drama. Východiskem je tedy přesvědčení, že jistá suma dramatických textů představuje svéráznou (aktivní) projekci přemýšlení, které souvisí se skutečně se odvíjejícím (historickým) příběhem. Tato vlastnost má co dělat se symbolizační potencí uměleckých projevů jisté úrovně. V tom smyslu se i zde problematika hrdiny zkoumá ve vztahu postavy uměleckého díla a hrdiny ‘ve skutečnosti’. Jak napovídají názvy jednotlivých kapitol této studie, základem zkoumání je interpretace dramat, která takové srovnání umožňují a která už tím prokazují svou platnost v kontextu české kultury:
Tylovy Krvavé křtiny: Hrdina a svatý
Od Tyla k Vrchlickému: O tom, jak fabulování (totožné s konkrétním rozvíjením hrdinova jednání) dává příběhu smysl
Od Tylova Husa k Jiráskovu a scénologie velké historické postavy
Záviš z Falkenštejna: Je hrdina totéž co silný jedinec?
Od Salomeny k Maryše: české drama a ženská emancipace
Don Quijote Viktora Dyka: rytíř a možnost hrdinství v moderní civilizaci – nebo v Kocourkově?
Od Janošíka k Loupežníkovi: hrdina a uličník
Medkův Plukovník Švec a hrdinský ideál první republiky
Od velkého tragického hrdiny k davu a od davového dramatu k hrdinství takzvaného obyčejného člověka
Od Bílé nemoci k Matce: Ještě jednou o hrdinství s Karlem Čapkem
Hrdina a osud v Konci masopustu Josefa Topola
Připravil Ústav teorie scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2017; ISBN 978-80-7437-242-1 (KANT), 978-80-7331-450-7 (AMU); objednávky přijímá kant@kant-books.com, též
https://www.kosmas.cz/kn…/238312/ceske-drama-a-cesky-hrdina/; pro pedagogy a studenty k dostání za sníženou cenu v knihovně DAMU, Karlova 26, Praha 1.

Vychází předvánoční novinka Edice Disk!

Michail Čechov:
Hercova cesta / O herecké technice
Velká řada edice Disk – svazek 39

První souborné vydání s úvodní studií překladatelky Zoji Oubramové, věnovanou životu a dílu slavného ruského herce a pedagoga.

V roce 1928 vychází v tehdejším Leningradě útlá kniha Hercova cesta. Obsahuje Čechovovy vzpomínky na dětství, blízké přátele, na divadelní

práci v Uměleckém divadle K. S. Stanislavského a jeho Studiu, na období Čechovovy duševní nemoci a její překonávání. Dramatický proud emocionálních vzpomínek, které nejsou řazeny důsledně chronologicky, přesto působí uceleně a silným dojmem.
Téma, které ho v té době vzrušovalo nejvíc – objevování nového přístupu k divadelní práci, nové herecké techniky – rozpracovává později v druhém díle, které tvoří součást tohoto souborného vydání v edici Disk: V roce 1953 pod názvem To the Actor vychází v USA kniha O herecké technice, která obsahuje výklad principů Čechovovy metody. V jednotlivých kapitolách doplněných popisem praktických cvičení postupuje od přípravy herce a jeho těla na psychologické podněty k rozvíjení představivosti a ztělesňování představ, odtud pak přes improvizační cvičení zaměřená na vnímání partnerů a vytváření atmosféry, nacházení tzv. psychologického gesta či vytváření charakteru postavy až k popisu způsobů „jak přistupovat k roli“: „Ať je tato kniha úsilím zaměřeným na dosažení lepšího divadla prostřednictvím lepšího herectví,“ napsal tehdy. „Nabízím ji jako skromný, nicméně naléhavý pokus dát svým kolegům k dispozici několik systematicky uspořádaných myšlenek a zkušeností, které by vnesly do jejich profesionální práce pořádek a inspiraci.“

Připravil Ústav teorie scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. souborné vydání, Praha 2017; ISBN 978-80-7437-241-4 (KANT); ISBN 978-80-7331-449-1 (AMU); objednávky přijímá kant@kant-books.com.