O společnosti

Scénologická společnost, o. s. je otevřené sdružení zájemců o scéničnost a scénovanost lidského chování a jednání i uměleckých projevů, které z nich vycházejí.

Vznikla z iniciativy spolupracovníků časopisu pro scénickou tvorbu Disk a sdružuje umělce a umělkyně i teoretiky a teoretičky, pedagogy a pedagožky, výzkumné pracovníky/ce i absolventy/ky a studenty/ky různých vysokých škol, kteří/které sledují proměny současného života a kultury, k nimž dochází díky bouřlivému rozvoji mediálních technologií a jejich všeobecnému využívání: právě tento rozvoj technických médií způsobil a způsobuje, že žijeme v době všeobecné scénovanosti. Scénují se produkty všeho druhu – aby se prodaly, poznatky – aby se uplatnily, člověk – aby se neztratil. To má dalekosáhlé důsledky na společnost i na život každého člověka. Jen diskuse, ve které se tyto důsledky sledují z nejrůznějších hledisek, může pomoci k tomu, abychom se touto stále ještě novou skutečností s prospěchem
a na lidské úrovni vyrovnali.

Činností výzkumnou i popularizační pomáhá Scénologická společnost rozvíjet jak tuto diskusi samu, tak přispívat k pozitivnímu působení poznatků, které z ní plynou. V současné době se může široká kulturní veřejnost seznámit s výsledky činnosti členů Scénologické společnosti především v časopise Disk a stejnojmenné edici, v níž vycházejí knihy věnované scénologii a příbuzným oblastem.

Mezi zakládající členy Společnosti patří vedle jejího předsedy a šéfredaktora časopisu Disk prof. Jaroslava Vostrého např. teatrolog a dramatik prof. Július Gajdoš (autor knižní studie Od techniky dramatu ke scénologii), režisér Radovan Lipus, Ph. D. (autor knihy Scénologie Ostravy, který také sledoval scénologii
mnoha českých měst v populárním televizním pořadu Šumná města), teatroložka doc. Zuzana Sílová (spolu s Vostrým autorka knihy Je dnes ještě možné herecké umění? s podtitulem Příspěvek ke scénologii herectví), doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. (autor knihy Scénologie krajiny, který se zabývá zejména scénologií běžného chování vč. učitelského a scéničností jako tématem všeobecného vzdělání), fotograf, pedagog a teoretik fotografie prof. Miroslav Vojtěchovský (spolu s Vostrým autor knihy
Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění), prof. toikjské university Tokai Joseph N. Rostinsky, dramatik a režisér Ladislav Smoček, režisérka a exděkanka DAMU doc. Markéta Schartová, teatrologové prof. Jan Císař, doc. Jan Hyvnar, scénograf prof. Albert Pražák, psycholog doc. Jiří Šípek, japanistka prof. Zdenka Švarcová a další.

Prof. Jan Císař, který psal o založení Scénologické společnosti do Divadelních novin 7/2010 charakterizoval scénologii jako disciplínu zkoumající „genezi podob a způsobů divadelního výrazu a jeho vztahy k jiným druhům umění, jejichž podstatou je scénování. Tohle je klíčový pojem scénologie; z něho čerpá schopnost i možnost zabývat se současností, již nazývá dobou všeobecné scénovanosti: od reklamy přes všechna média až po různé formy scénování a sebescénování na internetu. Scénologie zkoumá toto scénování a jde jí i o scénovanost a scéničnost v umění.“

V současné době se může široká kulturní veřejnost seznámit s výsledky bádání členů Scénologické společnosti především v časopise pro studium scénické tvorby Disk (http://casopisdisk.amu.cz/cs/archiv).

S redakcí časopisu je spojena i další ediční a publikační činnost ve velké a malé řadě edice Disk, věnovaná jedinečným odborným publikacím na téma scénologie a příbuzných oblastí v běžném životě, v kultuře a umění. (http://casopisdisk.amu.cz/edice-disk)