Novinky edice Disk

Jana Cindlerová: Dramaturgie her Karla Čapka (velká řada sv. 36)
Kniha věnovaná dramaturgickým rozborům pěti her Karla Čapka (Loupežník, RUR, Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka)

Zeami Motokijo: Poučení hercům (velká řada sv. 37)
O předávání stylu a květu / Obrazy květu / Cesta k dosažení květu / Devět stupňů
Z klasické japonštiny přeložili Tomáš Klíma, Jana Ryndová, Petr Holý a Denisa Vostrá, která je i autorkou úvodní studie

Divadelním ředitelem 1945–1950: Jiří Frejka na Vinohradech (velká řada sv. 38)
Autoři: Jaroslav Vostrý, Zuzana Sílová, Pavel Bár (eds.), Petra Honsová, Hana Nováková, Klára Novotná, Jiří Šípek

Více informací viz webové stránky edice Disk: http://edicedisk.amu.cz/cs

Přednáška senátora Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D.

TRANSFORMACE_670x352-2

Milí přátelé,
dovolte, abych Vás jménem výboru Scénologické společnosti srdečně pozvala v pondělí 20. června 2016 od 18 hodin do Centra současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice na přednášku člena Scénologické společnosti senátora Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., Problémy transformace českých divadel – Podaří se prosadit příslušný zákon umožňující jejich důstojné fungování? Účast na přednášce spojené s diskusí o možné příští podobě nejen Národního divadla, ale i dalších veřejnoprávních kulturních institucí přislíbili také ředitel Národního divadla doc. Jan Burian, správní ředitelka ND Ing. Tamara Čuříková a náměstkyně ředitele pro koncepci, transformaci a rozvoj ND Ing. Jana Dvořáková.
Vzhledem k provozním hodinám DOX prosíme o včasný příchod, nejpozději do 18 hodin.
Na shledání s Vámi se těší a za výbor Scénologické společnosti srdečně zdraví
Zuzana Sílová

Sborník k životnímu jubileu profesora Vostrého

Setkání a setkávání s Jaroslavem Vostrým svedlo dohromady několik generací jeho kolegů, studentů a přátel, a tak vznikla rozmanitá sbírka textů a fotografií nejrůznějších žánrů: od básně přes eseje a studie až k osobním vzpomínkám a zamyšlením slovem i obrazem nad bohatým životním dílem jubilanta.
Texty Marie Boková, Jana Cindlerová, Jan Císař, Tamara Čuříková, Viliam Dočolomanský, Július Gajdoš, Jitka Goriaux Pelechová, Saša Gregar, Petra Honsová, Jan Hyvnar, Viki Janoušková, Ivan Kurz, Radovan Lipus, Marie Málková Grossmanová, Radvan Pácl, Štěpán Pácl, Jana Patočková, Miroslav Plešák, Albert Pražák, Ladislav Smoček, Václav Syrový, Karel Šiktanc, Jiří Šípek, František Šmahel, Milan Šotek, Zdenka Švarcová, Milan Uhde, Josef Valenta, Jan Vedral, Lída Vlášková
Další informace viz stránky nakladatelství Kant: http://www.kant-books.cz/cs/publikace/pane-profesore-udelame-vam-scenu/

 

Novinky edice Disk

Na březnové schůzi ScenS byly představeny 3 nové knihy:

Štěpán Pácl: Slovo v prostoru – (Scénické řešení a divácký prožitek dramatu)

Denisa Vostrá: Předpoklady japonské scéničnosti

Stanislav Slavický:  Scénické tradice jihovýchodní Asie

Více informací viz webové stránky edice Disk: http://edicedisk.amu.cz/cs

Jaroslav Vostrý získal Cenu Ministerstva kultury ČR

tata

Jaroslav Vostrý obdržel v pondělí 26. 10. 2015 v Anežském klášteře Cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti divadla – za celoživotní přínos k rozvoji divadelního umění, metodiky a teorie, zejména s přihlédnutím k působení v Činoherním klubu ve druhé polovině šedesátých let a k pedagogické a vědecké činnosti na pražské Divadelní fakultě Akademie múzických umění.

Jitka Goriaux Pelechová získala Cenu Divadelních novin

Jitka Goriaux Pelechová získala Cenu Divadelních novin za knihu Divadlo Thomase Ostermeiera: Na cestě za novým realismem. – Ve čtvrtek 15. října byly vyhlášeny Ceny Divadelních novin za sezonu 2014–2015. V kategorii Publikační počin v oblasti divadla zvítězila monografie naší milé kolegyně a členky Scénologické společnosti Mgr. Jitky Goriaux Pelechové, Ph.D., věnovaná přednímu německému režisérovi Thomasi Ostermeierovi. Kniha v redakci Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU vyšla v nakladatelství KANT jako 31. svazek velké řady edice Disk.

Stanovy

Stanovy

občanského sdružení

„Scénologická společnost, o. s.“

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení zní:  Scénologická společnost, o. s. (dále jen „sdružení“).
 2. Sídlo sdružení: V Zahrádkách 2854/9, 13000 Praha 3, Žižkov.
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky; celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Charakter sdružení: občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují příznivci a podporovatelé scénologie, tj. vědeckého přístupu k fenoménům specifického (uměleckého) i nespecifického scénování a sebescénování. To znamená, že se v něm sdružují umělci, vědečtí a pedagogičtí pracovníci i studenti, kteří vnímají a reflektují současnou dobu a společnost při jejich zásadním ovlivnění moderními médii jako dobu a společnost, jejichž umělecké i neumělecké projevy není možné zkoumat a hodnotit mimo ten aspekt a rovinu, díky kterým je lze nazvat dobou a společností všeobecné scénovanosti. Sdružení pečuje o veřejné šíření výstupů z  příslušného výzkumu v podobě odborných studií, publikací, přednáškové činnosti, seminářů, sympozií a dalších aktivit tak, aby přispívaly k rozvoji a zvyšování informovanosti v této oblasti a v důsledku toho i ke zvyšování celkové kulturní úrovně občanské společnosti.

čl. II

Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

 1. a)     rozvíjet a podporovat vědeckovýzkumnou činnost a poskytovat vzdělání v oblasti scénologie, to jest při zkoumání specifických a nespecifických scénických projevů života v občanské společnosti, což je hlavním posláním sdružení;
 2. b)     přispívat svou výzkumnou činností k novým poznatkům v oblasti scénického umění;
 3. c)     usilovat o soustavné propojování oblasti praktické tvorby (specifických i nespecifických scénických projevů) s její odbornou – teoretickou – reflexí;
 4. d)     rozšiřovat informovanost o scénologických přístupech k umění;
 5. e)     vytvářet prostředí pro nové přístupy v oboru scénických umění a scénických projevů vůbec;
 6. f)       zprostředkovávat a podporovat výměny informací a vzdělávání z oboru scénologie na mezinárodní úrovni.
 7. g)     udržovat umělecké, vědeckovýzkumné, kulturní a obecně společenské hodnoty ve zkoumané oblasti a zvyšovat informovanost a péči o tyto hodnoty.

čl. III

Formy činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
 2. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je obecně prospěšná činnost v oblasti vědeckovýzkumného zkoumání uměleckého, kulturního i obecně společenského prostředí, v oboru scénologie, zejména:
 3. a)     praktická činnost členů ve spolupráci s uměleckými, vědeckými a kulturními institucemi;
 4. b)     odborná konzultační činnost a školení v oblasti scénického umění;
 5. c)     veřejné šíření výstupů z této činnosti: publikační a vydavatelská činnost;
 6. d)     pořádání vědeckých seminářů, konferencí a dílen z oblasti scénických umění a příbuzných oborů;
 7. e)     vytváření veřejně přístupné databáze literatury a pramenů z oboru scénologie;
 8. f)       získávání, soustřeďování, poskytování a zprostředkovávání mezinárodní výměny informací z oboru scénologie;
 9. g)     projektová činnost, poskytování poradenství.
 10. Další formy a konkretizace činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV

Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let.
 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas všech členů výboru.
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Členství zaniká:
 5. a)     doručením písemného oznámení výboru členem sdružení o vystoupení ze sdružení;
 6. b)     rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
 7. c)     nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
 8. d)     úmrtím člena sdružení, zánikem sdružení.
 9. Člen má právo:
 10. a)     účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 11. b)     účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
 12. c)     předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
 13. d)     podílet se na stanovování cílů a forem sdružení;
 14. Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení a svou činností naplňovat cíle sdružení.

čl.V

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

členská schůze;

výbor a předseda sdružení;

revizor sdružení.

čl. VI

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za 5 dnů, náhradní členskou schůzi. Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
 3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení, také požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze:
 5. a)     schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
 6. b)     volí výbor sdružení a revizora;
 7. c)     schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
 8. d)     přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
 9. e)     určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
 10. f)       stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.

čl. VII

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Výbor sdružení je pětičlenný, jeho funkční období jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
 3. a)     na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
 4. b)     připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a návrh cílů další činnosti.
 5. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.

čl. VIII

Revizor sdružení

Revizor sdružení:

 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkční období jsou dva roky.
 2. Připravuje revizní zprávu a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX

Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou využívány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činnosti podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X

Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.